Rhodium-Catalyzed Intramolecular C−H Silylation by Silacyclobutanes

Angewchem

Rhodium-Catalyzed Intramolecular C−H Silylation by Silacyclobutanes
Dr. Qing-Wei Zhang, Kun An, Li-Chuan Liu, Shuangxi Guo, Chenran Jiang, Dr. Huifang Guo and Prof. Dr. Wei He

No comments:

Post a Comment

Popular Posts