Enantioselective Rhodium-Catalyzed Cycloisomerization of (E)-1,6-Enynes

Angewchem

Enantioselective Rhodium-Catalyzed Cycloisomerization of (E)-1,6-Enynes
Dr. Xu Deng, Shao-Fei Ni, Zheng-Yu Han, Yu-Qing Guan, Prof. Dr. Hui Lv, Prof. Dr. Li Dang and Prof. Dr. Xu-Mu Zhang

No comments:

Post a Comment

Popular Posts