Total Synthesis of Gymnocin-A

Jacs
Total Synthesis of Gymnocin-A
Takeo Sakai, Shingo Matsushita, Shogo Arakawa, Koichi Mori, Miki Tanimoto, Akihiro Tokumasu,Tatsuji Yoshida, and Yuji Mori

No comments:

Post a Comment

Popular Posts