Tandem C–H oxidation/cyclization/rearrangement and its application to asymmetric syntheses of (−)-brussonol and (−)-przewalskine E

NatureComm

Tandem C–H oxidation/cyclization/rearrangement and its application to asymmetric syntheses of (−)-brussonol and (−)-przewalskine E OPEN

Zhi-Wei Jiao, Yong-Qiang Tu, Qing Zhang, Wen-Xing Liu, Shu-Yu Zhang, Shao-Hua Wang, Fu-Min Zhang, Sen Jiang

No comments:

Post a Comment

Popular Posts