Ligand-Controlled Regiodivergent Copper-Catalyzed Alkylboration of Alkenes

Angewchem

Ligand-Controlled Regiodivergent Copper-Catalyzed Alkylboration of Alkenes
Wei Su, Dr. Tian-Jun Gong, Xi Lu, Meng-Yu Xu, Chu-Guo Yu, Zheng-Yang Xu, Prof. Hai-Zhu Yu, Prof. Bin Xiao and Prof. Yao Fu

No comments:

Post a Comment

Popular Posts