Catalytic arylsulfonyl radical-triggered 1,5-enyne-bicyclizations and hydrosulfonylation of α,β-conjugates

ChemSci
Catalytic arylsulfonyl radical-triggered 1,5-enyne-bicyclizations and hydrosulfonylation of α,β-conjugates
Zhen-Zhen Chen, Shuai Liu, Wen-Juan Hao, Ge Xu, Shuo Wu, Jiao-Na Miao, Bo Jiang, Shu-Liang Wang, Shu-Jiang Tu and Guigen Li

No comments:

Post a Comment

Popular Posts