Catalytic Dual 1,1-H-Abstraction/Insertion for Domino Spirocyclizations

JacsCatalytic Dual 1,1-H-Abstraction/Insertion for Domino Spirocyclizations
Jiang-Kai Qiu, Bo Jiang, Yi-Long Zhu, Wen-Juan Hao, De-Cai Wang, Jun Sun, Ping Wei, Shu-Jiang Tu, and Guigen Li

No comments:

Post a Comment

Popular Posts