Enantioselective Arylative Dearomatization of Indoles via Pd-Catalyzed Intramolecular Reductive Heck Reactions

JacsEnantioselective Arylative Dearomatization of Indoles via Pd-Catalyzed Intramolecular Reductive Heck Reactions
Chong Shen, Ren-Rong Liu, Ren-Jie Fan, Ying-Long Li, Teng-Fei Xu, Jian-Rong Gao, and Yi-Xia Jia

No comments:

Post a Comment

Popular Posts