Cobalt-Catalyzed C(sp2)-H Alkoxylation of Aromatic and Olefinic Carboxamides

Angewchem

Cobalt-Catalyzed C(sp2)-H Alkoxylation of Aromatic and Olefinic Carboxamides
Lin-Bao Zhang, Dr. Xin-Qi Hao, Shou-Kun Zhang, Zhan-Jiang Liu, Xin-Xiang Zheng, Dr. Jun-Fang Gong, Dr. Jun-Long Niu and Prof. Mao-Ping Song

No comments:

Post a Comment

Popular Posts