Easily Accessible Auxiliary for Palladium-Catalyzed Intramolecular Amination of C(sp2)[BOND]H and C(sp3)[BOND]H Bonds at δ- and ε-Positions

Angewchem

Easily Accessible Auxiliary for Palladium-Catalyzed Intramolecular Amination of C(sp2)-H and C(sp3)-H Bonds at δ- and ε-Positions
Chao Wang, Changpeng Chen, Jingyu Zhang, Jian Han, Qian Wang, Kun Guo, Pei Liu, Mingyu Guan, Dr. Yingming Yao and Prof. Dr. Yingsheng Zhao

No comments:

Post a Comment

Popular Posts