Copper-Catalyzed One-Pot Trifluoromethylation/Aryl Migration/Carbonyl Formation with Homopropargylic Alcohols

Angewchem

Copper-Catalyzed One-Pot Trifluoromethylation/Aryl Migration/Carbonyl Formation with Homopropargylic Alcohols
Dr. Pin Gao, Yong-Wen Shen, Ran Fang, Xin-Hua Hao, Zi-Hang Qiu, Fan Yang, Xiao-Biao Yan, Qiang Wang, Xiang-Jun Gong, Prof. Dr. Xue-Yuan Liu and Prof. Dr. Yong-Min Liang

No comments:

Post a Comment

Popular Posts