Palladium-Catalyzed Direct Arylation of Indoles with Cyclohexanones

OL
Palladium-Catalyzed Direct Arylation of Indoles with Cyclohexanones
Shanping Chen, Yunfeng Liao, Feng Zhao, Hongrui Qi, Saiwen Liu, and Guo-Jun Deng

No comments:

Post a Comment

Popular Posts