Iron Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Ketones

Jacs
Iron Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Ketones
Yanyun Li, Shenluan Yu, Xiaofeng Wu, Jianliang Xiao, Weiyi Shen, Zhenrong Dong, and Jingxing Gao

No comments:

Post a Comment

Popular Posts