Direct Borylation of Primary C-H Bonds in Functionalized Molecules by Palladium Catalysis

Angewchem

Direct Borylation of Primary C-H Bonds in Functionalized Molecules by Palladium Catalysis
Li-Sheng Zhang, Guihua Chen, Xin Wang, Qing-Yun Guo, Xi-Sha Zhang, Fei Pan, Kang Chen and Prof. Dr. Zhang-Jie Shi

No comments:

Post a Comment

Popular Posts