Copper-Mediated Direct Aryloxylation of Benzamides Assisted by an N,O-Bidentate Directing Group

OL
Copper-Mediated Direct Aryloxylation of Benzamides Assisted by an N,O-Bidentate Directing Group
Xin-Qi Hao, Li-Juan Chen, Baozeng Ren, Liu-Yan Li, Xin-Yan Yang, Jun-Fang Gong, Jun-Long Niu, and Mao-Ping Song

No comments:

Post a Comment

Popular Posts